Fòrum de discussió

Fils
S'estàn mostrant 1 resultats.

Visualització de contingut web

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret, del Consell, pel qual es crea i regula la Bústia responsable i de Bon Govern.

* El termini d'aportacions serà del 22 de novembre al 15 de desembre, ambdós inclosos. (15 dies hàbils )

1. Participació Ciutadana

El procediment de consulta pública es realitza basant-se en l'article 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, que estableix el següent:

"Sin perjuí del tràmit d'audiència i informació pública previst en la legislació, l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic podrà sotmetre, simultània o consecutivament a aquell, a consulta pública les normes, plans, procediments, instruments de planificació o polítiques públiques rellevants, d'acord amb el procediment següent:

1. Els òrgans administratius o entitats competents que consideren oportú obrir un procés de participació pública, publicaran en el Portal de Transparència el projecte de norma, pla, procediment o instrument administratiu, junt amb la documentació complementària necessària per a la seua comprensió i valoració.

2. S'informarà sobre els terminis i mecanismes de participació que seran preferentment electrònics, així com sobre l'estat de tramitació del projecte.

3. La participació en aquest procés de consulta no conferirà als participants la condició d'interessats prevista en la legislació sectorial o sobre procediment administratiu.

4. A través del mateix portal l'òrgan o entitat impulsor del procés informarà sobre el resultat per mitjà d'una valoració global."

2. Forma de participació

A través del fòrum de participació ciutadana habilitat en l'apartat "Normativa en tramitació" de la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

3. Termini d'aportació d'opinions

15 dies hàbils, des de l'endemà de l'habilitació del fòrum de participació en la pàgina web.

Conclòs aquest tràmit, s'informarà través del portal de transparència de la Generalitat, GVA Oberta, del resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

4. Tipus de norma

Projecte de decret del Consell.

La Direcció General de Transparència i Participació sotmet a consulta pública, prevista en l'article 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, el projecte de decret del Consell pel qual se crea i regula la Bústia responsable i de Bon Govern.

A) Àmbit d'aplicació

Poden fer comunicacions a la Bústia responsable i de Bon Govern totes les persones físiques i les persones jurídiques, a través dels seus representants, així com els empleats i empleades públics al servici de qualsevol administració pública.

Les comunicacions que es presenten a través de la Bústia han de referir-se a conductes, actives o omisives, que es produïsquen en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, dutes a terme pel seu personal, per terceres persones relacionades jurídicament amb l'Administració, o pels seus alts càrrecs.

B) Necessitat i oportunitat de la seua aprovació

El projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula la Bústia responsable i de Bon Govern justifica la seua necessitat i oportunitat en el marc de la sèrie de mesures que la Generalitat està articulant per a desenrotllar un marc d'integritat institucional en l'Administració, fomentar espais de col·laboració amb els òrgans que participen en la prevenció de la corrupció i les males pràctiques i treballar en la millora dels nivells ètics d'integritat en àmbits com la contractació, l'activitat de foment o el funcionament quotidià de l'Administració.

Per a avançar en eixe marc d'integritat institucional, es considera necessària la creació d'una bústia ètica, anomenada Bústia Responsable i de Bon Govern, que tindrà caràcter exclusivament telemàtic. En ell les ciutadanes i els ciutadans, les empleades i empleats públics o entitats podran comunicar aquelles conductes desenrotllades, en el marc de la gestió de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, que puguen resultar contràries als principis i valors ètics i també a les regles de conducta sobre l'ús correcte dels recursos públics, la resolució adequada dels conflictes d'interessos, l'objectivitat i la neutralitat en la gestió pública.

La Bústia responsable i de Bon Govern permetrà realitzar comunicacions i assegurarà la confidencialitat de les persones que realitzen les mateixes. Com ja han fet altres administracions, aquesta bústia es crega com una alternativa fiable al silenci d'aquelles persones coneixedores de males pràctiques en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, perquè disposen d'una via de comunicació que garantisca el seu anonimat si així ho desitja i, sempre, la confidencialitat de la seua comunicació. El fi últim d'aquest instrument és impedir que els casos de corrupció estenguen les seues arrels en la nostra societat gràcies al silenci i impossibilitar que es detraguen fons públics destinats a combatre la desigualtat social i impulsar un creixement econòmic sostenible.

Així doncs, la Bústia responsable i de Bon Govern constitueix un instrument de participació ciutadana que s'articula per mitjà de la creació d'una ferramenta bidimensional que canalitzarà, per una via, les alertes contra l'actuació d'empleats i autoritats públiques en l'exercici ordinari de les seues funcions i, per l'altra, les alertes sobre les incompatibilitats i conflictes d'interessos en què puguen incórrer els alts càrrecs i personal directiu del sector públic valencià durant el seu mandat i, inclús, després del mateix. Això permetrà, perquè, una presentació àgil de qualsevol d'elles, avisant sobre conductes reprotxables realitzades pel personal empleat públic o pels càrrecs públics de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

C) Objecte de la norma

L'objecte del projecte de decret és la creació i la regulació de la Bústia responsable i de Bon Govern de la Generalitat Valenciana, per a facilitar la presentació de comunicacions per incompliment de normes jurídiques, la identificació d'irregularitats i la detecció de riscos i de males pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

La Bústia responsable i de Bon Govern també acompleix el que estableix l'article 20 i a l'apartat número 3 de la Disposició final primera de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i constitueix un canal telemàtic per a facilitar les comunicacions sobre incompliments de l''esmentada llei.