Trámite de Audiencia reglamento de incompatibilidades

Fòrum de discussió

Fils
No hi ha cap pàgina d'aquesta categoria.
Fil Iniciat per Entrades Vistes Últim missatge
No hi ha cap pàgina d'aquesta categoria.
S'estan mostrant els 0 resultats.

Visualització de contingut web

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA SOBRE EL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI 8/2016, DE 28 D'OCTUBRE, D'INCOMPATIBILITATS I CONFLICTES D'INTERESSOS DE PERSONES AMB CÀRRECS PÚBLICS NO ELECTES

* El termini d'aportacions serà del 7 al 15 de setembre, tots dos inclosos. 

1. Forma de participació

A través del fòrum de participació ciutadana habilitat en l'apartat "Normativa en tramitació" de la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

2. Termini d'audiència

7 dies hàbils, per tractar-se de tramitació d'urgència, des de l'endemà a l'habilitació del fòrum de participació en la pàgina web, segons el que disposa l'article 43.1.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Conclòs aquest tràmit, s'informarà través del portal de transparència de la Generalitat, GVA Oberta, del resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

3. Tipus de norma

Decret del Consell

4. Contingut

La Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, regula les incompatibilitats dels alts càrrecs de l'administració i la declaració d'activitats, béns i interessos d'aquests i d'altres càrrecs del sector públic instrumental de la Generalitat.

En el seu desplegament, el Projecte de decret contempla el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, que inclourà les dades sobre activitats, béns i patrimoni de les persones que exercisquen un càrrec públic i, també, l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos que actuarà amb autonomia funcional i de forma coordinada amb els òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció existents.

El capítol I estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació per a delimitar el concepte de personal directiu del sector públic instrumental.

El capítol II arreplega les activitats públiques i privades compatibles amb l'exercici de l'alt càrrec, així com la compatibilitat parcial amb l'exercici d'activitats docents.

El capítol III regula el procediment que han de seguir els alts càrrecs per a l'abstenció o inhibició en els assumptes que coneguen.

El capítol IV conté les obligacions de l'alt càrrec: al nomenament, durant l'exercici i al cessament, així com les declaracions obligatòries que han de realitzar-se durant els tres anys posteriors al cessament.

El capítol V contempla el Registre de Control de Conflictes d'Interessos -establint l'objecte i les funcions del personal adscrit a aquest, i desplegant el procediment d'examen de les declaracions, així com les autoritzacions per a accedir a la informació de l'Administració competent per al compliment de les seues funcions- i el règim de transparència de la documentació que hi obre.

El capítol VI determina el procediment de declaració de compatibilitat que ha de realitzar obligatòriament la dita Oficina després del nomenament, el cessament i durant els tres anys posteriors a aquest últim, així com el que cal seguir en cas d'incompatibilitat sobrevinguda; i, a més, el d'autorització d'activitats docents de caràcter reglat.

El capítol VII estableix les funcions de l'Oficina per a realitzar l'adequat control de les limitacions patrimonials de l'article 4.3 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre.

El capítol VIII fixa l'organització de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i les seues funcions.

Finalment, el capítol IX desplega els punts relatius a les actuacions regulades en el títol III de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, així com la determinació dels òrgans competents en el procediment sancionador.

Entre les seues disposicions, destaca l'obligació d'impulsar convenis de col·laboració amb altres Administracions Públiques per a facilitar les funcions de l'esmentada Oficina i el tema relatiu a la bústia telemàtica d'alertes, per incompliments de la mencionada llei.

5. Consulta prèvia

D'acord amb el que establix l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions públiques, es va obrir procés de consulta pública prèvia sobre el Projecte de decret del Consell pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

El termini en què va estar oberta la dita consulta fou del dia 1 al 12 de juny. Com a fruit de la consulta referida, el dia 27 de juny de 2017 s'elaborà un informe de valoració respecte de les aportacions.