Consulta previa del anteproyecto de ley de gobierno abierto de la Comunidad Valenciana

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, DE GOVERN OBERT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

* El termini d'aportacions serà del 18 de desembre de 2017 al 12 de gener, ambdós inclosos.

TIPUS DE NORMA: Llei de la Generalitat

REFERÈNCIA:

La Direcció General de Transparència i Participació sotmet a consulta pública, prevista en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el projecte de Llei, de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat Valenciana

D'esta manera, i abans de que es redacte el text de l'avantprojecte de llei, es convida a la ciutadania a expressar les seues opinions i arguments sobre la necessitat d'esta norma, els problemes sobre els quals hauria d'actuar, els seus objectius i les mesures que hauria de comtemplar com a resposta a eixes qüestions.

La Direcció General de Transparència i Participació ha organitzat distints espais (jornades presencials, seminaris, enquestes i estudis, reunions diverses) on ja s'han pogut arreplegar les principals demandes i expectatives relacionades amb esta llei. No obstant ara es poden fer aportacions. 

A més, una vegada s'elabore el text de l'avantprojecte de llei, hi haurà altres terminis d'audiència i informació pública en els quals es podran fer propostes concretes en relació al text de la proposta. 

El termini d'esta fase de «consulta prèvia» finalitza el pròxim 12 de gener i per a fer les vostres aportacions heu d'utilitzar el fòrum que hem obert a la nostra pàgina web.

Us animem a participar tant en esta fase com en les següents del procés d'elaboració d'esta Llei.

En el document que trobeu a continuació s'explica sintèticament el contingut del futur avantprojecte de llei.

A) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Serà la norma principal que regule les mesures per aconseguir un marc d'integritat institucional en la Generalitat, quant a transparència i participació ciutadana, en el marc dels compromisos de l'Acord del Botànic de crear un nou model de governança: el Govern Obert, tractant de:

 • Millorar la confiança de la ciutadania en els seus governants, la qual cosa motivarà la participació real en els assumptes públics i propiciarà una major transparència en l'actuació pública.
 • Millorar la imatge de la Comunitat Valenciana respecte a transparència i la participació ciutadana afavorint un clima d'ètica en la governança, la qual cosa repercutirà favorablement en les inversions en el territori i la generació d'ocupació.

Per altra banda, el marc normatiu vigent és insuficient en matèria de participació ciutadana per garantir i potenciar la participació dels agents socials i del conjunt de la ciutadania requerint de mecanismes de participació ciutadana i canals que permeten una participació inclusiva i accessible. 

S'observa també la falta d'una autèntica cultura associativa i de participació ciutadana, manifestant-se amb un latent individualisme i baixa taxa d'associacionisme.

Per últim es pretén canviar la naturalesa jurídica del Consell de Transparència, Informació Pública i Bon Govern per a dotar-lo d'autonomia orgànica ( a més de funcional) i garantir la seua total independència per a complir amb la voluntat del propi Consell de Transparència, així com suprimir les competències que té atribuïdes en matèria de Bon Govern.

B) Necessitat i oportunitat de la seua aprovació

Des de l'entrada en vigor de la llei 2/2015 i la posada en marxa del portal de transparència de la Generalitat (GVA Oberta) s'han detectat necessàries millores tant de manera qualitativa com quantitativa: l'impuls de les dades obertes, una revisió integral de la regulació del Consell de Transparència, la revisió completa del Títol dedicat a participació. 

Quant a la nova regulació de la participació ciutadana es requereix la necessitat d'implementar un marc normatiu de la participació ciutadana formal en l'àmbit de la Generalitat Valenciana que servisca de referència, regule i promoga la participació dels agents socials i del conjunt de la societat com a coproductora de coneixement i polítiques públiques i generadora de valor públic.

A més, s'han d'establir mecanismes de participació ciutadana inclusius i accessibles que permetan avançar cap a una democràcia participativa, implementant noves formes de treball, mecanismes i eines, tant presencials com digitals, que faciliten els processos participatius. També s'implementarà un Portal de Participació ciutadana que canalitze els processos i servisca de guia i se potenciarà l'educació en la participació, fomentant transversalment la cultura participativa amb criteris d'intergeneracionalitat i equitat.

També es regularà el suport a l'associacionisme i la participació de la ciutadania valenciana a l'exterior com a eix fonamental en una societat plural, oberta i globalitzada.

Per altra banda, existix la voluntat d'emmarcar les matèries de la transparència, el bon govern i la participació en un mateix marc més comprehensiu vinculat a la integritat institucional i al dret de bona administració. Dins d'este marc, s'inclouran nous aspectes com poden ser la millora normativa o l'avaluació. La nova llei de procediment administratiu (que estableix novetats en relació a l'elaboració normativa) i les més noves tendències en matèria d'integritat i bon govern van en aquesta direcció.

Des que es va aprovar la Llei 2/2015 s'ha pogut executar i desplegar reglamentàriament, i per tant s'han pogut avaluar els punts positius, els seus límits o els aspectes susceptibles de ser millorades. 

 • S'han posat en marxa els òrgans de garantia i participació abans inexistents (Consell de Transparència, Consell de Participació, Consell dels CEVEX), s'ha consolidat la relació amb els actors clau d'aquestes matèries i s'han desplegat els mecanismes tècnics i administratius per a l'aplicació de les obligacions (formació, organització administrativa,...)
 • A més, s'han aprovat un seguit de normes legals i reglamentàries relacionades amb la transparència, la integritat i el bon govern, com són la Llei de Comptes Oberts, la Llei d'Incompatibilitats, la modificació de la Llei 8/2010 en relació a la gravació dels plens municipals, la Llei 11/2016 de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció o els decrets del Codi de Bon Govern, de desplegament de la Llei de Transparència, de regulació dels CEVEX i del Consell de Participació Ciutadana. 
 • S'estan també treballant en normes que s'aprovaran en breu en matèries a què fa referència la Llei 2/2015, com són els Projectes de Llei de Foment de la Responsabilitat Social (art. 50 Llei 2/2015), de regulació de l'activitat de lobby i de regulació de la Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques, que comptaran cadascuna d'elles amb el seu corresponent desplegament reglamentari. També està tramitant-se el Decret que crearà la bústia responsable i de Bon Govern.
 • Així mateix, a partir de la Llei 2/2015 i d'aquestes noves normes, en la normativa sectorial s'han anat establint noves obligacions de transparència i bon govern en àmbits específics, i pràctiques administratives adequades a aquest nou marc.

En definitiva, tot i que ha passat relativament poc de temps, l'arquitectura institucional en aquestes matèries ha tingut una evolució molt important, que ha donat contingut i concreció al govern obert i la bona administració des de diverses perspectives. La nova llei de govern obert ha de ser una peça clau per a establir amb una visió integral els seus principis informadors, els drets i garanties, el codi de comportament dels càrrecs públics i les eines de la participació activa de la ciutadania. Tot a partir de la complementarietat i per a precisament ser d'ajuda a les altres normes. Així mateix, permetrà integrar aspectes que van més enllà del que estableix la vigent Llei 2/2015 i que en canvi ja han sigut implementats en la pràctica.

C) Objectius de la norma

 • Integrar les matèries de transparència, participació ciutadana i el bon govern en un mateix marc més comprehensiu vinculat a la integritat institucional i al dret de bona administració. Dins d'este marc, incloure nous aspectes com poden ser la millora normativa o l'avaluació.
 • Regular detalladament el marc de la participació ciutadana en l'àmbit de la Generalitat i el sector públic instrumental així com fer recomanacions a les entitats locals de la Comunitat Valenciana i també impulsar el suport al teixit associatiu i dels centres valencians a l'exterior.
 • Regular els mecanismes de participació ciutadana que se poden implementar.
 • Promoure la cultura participativa com a forma de profundització democràtica.
 • Profunditzar en l'apropament entre la ciutadania i les institucions públiques valencianes.
 • Afavorir la col·laboració entre l'administració autonòmica i la municipal en el foment i realització de processos de participació ciutadana. 
 • En l'àmbit de la transparència, reforçar les obligacions de publicitat activa així com definir de noves en matèries sectorials, introduir qüestions qualitatives en l'exercici de la transparència, introduir conceptes com la integritat institucional, la imparcialitat o la innovació pública així com reforçar el text pel que fa a les dades obertes i la reutilització de la informació.
 • Regular el Consell de Transparència per a dotar-lo de plena autonomia orgànica i funcional i suprimir les competències que te atribuïdes en matèria de bon govern. Pel que fa a la supressió de la competència de bon govern caldrà atribuïr-la a un nou òrgan, creat específicament per al control i la garantia del bon govern. En este nou òrgan hauran d'estar representats tots els agents socials de rellevància junt amb l'Administració.

D) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència i Participació de la Comunitat Valenciana, en només dos anys, ha estat modificada en quatre ocasions. Segons l'article 3.4 del Decret 24/2009 de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, un principi general és que «les disposicions modificatives hauran d'utilitzar-se amb caràcter restrictiu, havent de primar l'aprovació d'una nova disposició sobre el manteniment de la norma originària i les seues posteriors modificacions». Per tant, la seguretat jurídica i la tècnica i simplificació normativa aconsellen elaborar una nova llei.

 • La Llei 2/2105 serà derogada per la nova llei.
 • La nova llei de Govern Obert de la Comunitat Valenciana serà el resultat d'una evolució natural en la tendència que la Generalitat ha seguit en la seua política pública. Parteix, per tant, del contingut i l'avaluació de la Llei 2/2015, a partir de la qual s'ha desplegat la resta d'eines i mecanismes. Per això mateix, és possible que la nova llei seguisca en algunes parts, particularment en matèria de transparència, la sistemàtica i l'estructura que ja seguia la Llei 2/2015, precisament per a una major seguretat jurídica i perquè és a partir d'aquesta que s'ha desplegat i implementat pels actors de la Comunitat Valenciana.
 • Les normes desenvolupades fins ara, en compliment de l'establert en la Llei 2/2015, romandran vigents en tot el que no s'opose a la nova llei. Així, no se derogaran: el Decret 94/2016, de 22 de juliol, pel que es regulen els CEVEX, el Decret 190/2016, de 16 de desembre, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, el Decret 56/2006, de 6 de maig, pel que s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, pel que se desenvolupa la Llei 2/2015 en matèria de Transparència i el Consell de Transparència, el futur Decret que regula la Bústia Responsable i de Bon Govern.